Sidelined on UAW strikes, Biden White House talks economic aid